Program CHISA 2009Sekce Sekce A Sekce B Sekce C Sekce D Sekce E
kde Šumava - výčep Šumava - jídelna Šumava - Zelený salonek Klosterman Srní
Úterý dopoledne 1 2. Sympozium Odpady 2009 Reaktorové inženýrství a katalýza VI. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu" V. Sympozium "Membránové technologie"
odpoledne 2 2. Sympozium Odpady 2009 Reaktorové inženýrství a katalýza VI. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu" V. Sympozium "Membránové technologie"
Plenární přednášky
Středa dopoledne 3 2. Sympozium Odpady 2009 Reaktorové inženýrství a katalýza VI. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu" Počítače a řízení V. Sympozium "Membránové technologie"
Biotechnologie
odpoledne 4 Tok tekutin, CFD Biotechnologie Fázové rovnováhy, fyzikální vlastnosti a termodynamika V. Sympozium "Membránové technologie"
Separační procesy a aparáty
Čtvrtek dopoledne 5 Tok tekutin, CFD 1. Sympozium "Potravinářské inženýrství" Technologie sypkých hmot Sympozium "Míchání"
2. Sympozium "Reologie" Převod tepla

Celkový časový harmonogram

Den Čas Hotel Srní Hotel Šumava
Pondělí 19. října 2009 12:00 - 22:00 Příjezdy, registrace  
Úterý 20. října 2009 08:40 - 08:55   Zahájení společenský sál
09:00 - 12:30 Přednášky sekce E Přednášky sekce A, B, C
13:30 - 17:00 Přednášky sekce E Přednášky sekce A, B, C
09:00 - 17:00   Vývěsky
12:30 - 18:00 Výlet  
18:45 - 20:45 Plenární přednášky  
21:00 - 23:00   Ochutnávka vín
Středa 21. října 2009 09.00 - 12:30 Přednášky sekce E Přednášky sekce A, B, C, D
12:30 - 18:00 Výlet  
13:30 - 17:00 Přednášky sekce E Přednášky sekce A, B, C
09:00 - 14:00   Vývěsky
19:00 - 23:00   Společenský večer
Čtvrtek 22. října 2009 08:30 - 12:00 Přednášky sekce E Přednášky sekce A, B, C
odpoledne odjezdy odjezdy
13:00 - 16:00   Schůze hlavního výboru ČSCHIPřednášky

2. Sympozium "Odpady 2009"

Předsedové: P. Stehlík, L. Bébar
A1.1 Současný stav a očekávané vývojové trendy termického zpracování odpadů (083)
*Bébar L., Touš M., Kropáč J., Stehlík P. ( VUT Brno )
A1.2 Energeticky efektivní zpracování komunálních odpadů (105)
*Pavlas M., Touš M., Bébar L. ( VUT Brno )
A1.3 Energetické využití komunálních odpadů - přínosy, rizika, alternativy (004)
*Bláha A. ( Praha )
A1.4 Snížení množství odpadů a využití odpadního tepla při výrobě křišťálových výrobků (006)
*Buryan P., Bárta S. ( VŠCHT Praha )
A1.5 Udržateľné riešenie nakladania s popolčekmi zo spaľovania uhlia (194)
*Števulová N. ( TU Košice )
A1.6 Nový, recenzovaný časopis pro výsledky VaV v odpadovém hospodářství (001)
*Procházka O. ( Čes. ekolog. manažers. centrum Praha )

Reaktorové inženýrství a katalýza

Předsedové: V. Tukač, P. Klusoň
B1.1 Globální model reakční kinetiky pro katalytické čištění výfukových plynů motorů spalujících biopalivo (016)
*Štěpánek J., Plát F., Kočí P., Marek M., Kubíček M., Maunula T. ( VŠCHT Praha )
B1.2 Intenzifikace pilotního zkrápěného reaktoru periodickou modulací nástřiku (017)
*Tukač V., Handlová M., Sazanov Z., Lederer J., Kolena J., Kubička D., Hanika J., Jiřičný V. ( VŠCHT Praha )
B1.3 Asymetrické hydrogenační reakce (010)
*Klusoň P., Floriš T. ( UCHP AV ČR )
B1.4 Faktory ovlivňující redukci NOx na katalyzátoru s ukládáním NOx (039)
*Plát F., Bártová Š., Kočí P., Štěpánek J., Marek M., Kubíček M. ( VŠCHT Praha )
B1.5 Kalibrace matematického modelu katalyzátoru s ukládáním NOx. (040)
*Bártová Š., Plát F., Kočí P., Marek M., Kubíček M. ( VŠCHT Praha )
B1.6 Distribution functions of linear hard molecules from the residual chemical potential (037)
*Boublik T. ( UJEP Ústí n.L. )
B1.7 Studium kinetiky suché neutralizace kyseliny dodecyl-benzensulfonové s ohledem na granulaci detergentů (192)
*Schongut M., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
B1.8 Příprava nanočástic kovových oxidů vhodných pro tenké vrstvy (021)
*Krejčíková S., Matějová L., Šolcová O. ( UCHP AV ČR )

VI. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu"

Předsedové: V. Iro, Z. Votava
C1.1 Udržba - potencial na zvyšovanie produktivity aprostriedok na zniženie dopadov hospodárskej krízy (218)
*Iro V. ( Slovens. spol. údržby Bratislava )
C1.2 Aktivity ČSPÚ (249)
*Votava Z. ( Čes. spol. pro údržbu Neratovice )
C1.3 Rychlé změny stavu jako příčina vážných havarií (251)
*Ditl P., Skřivánek J. ( ČVUT Praha )
C1.4 Hodnocení vlivu lidského činitele při řízení výroby (208)
*Kotek L., Babinec F. ( VUT Brno )
C1.5 Úkoly pojišťovacího makléře při financování ztrát v chemickém průmyslu (216)
*Hančil L., Řehořek L., Faldýn K., Janata J. ( Marsh Praha )
C1.6 Využitie GIS systémov pri CFD modelovaní atmosférickej disperzie nebezpečných plynov v komplexnom teréne. (088)
*Labovský J., Jelemenský Ľ. ( STU Bratislava )
C1.7 Modelování odsiřovacího procesu (048)
*Machač P., Koza V., Fíla V., Roussiere T., Bradáčová K., Pekárek P. ( VŠCHT Praha )

V. Sympozium "Membránové technologie"

Předsedové: A. Černín, Z. Palatý
E1.1 Membrány a membránové operace v technologiích 21.století (114)
*Bleha M. ( UMCH AV ČR )
E1.2 Využití pervaporace pro zvýšení efektivnosti reakčního procesu (008)
*Izák P., Kohoutová M., Afonso C., Crespo J. ( UCHP AV ČR )
E1.3 Polymerní membrány a vodíková energetika (095)
*Pientka Z., Schauer J., Žitka J. ( Ústav Makromolekul. Chem. AV ČR )
E1.4 Pervaporace versus permeace par – rozdíly z hlediska transportu látek polymerní membránou (080)
*Setničková K., Jeřábek K., Uchytil P. ( ÚCHP AV ČR )
E1.5 Porovnání sorpce par C1-C6 alkoholů a uhlovodíků v amorfních perfluorovaných polymerech (097)
*Friess K., Černochová B., Jansen J. C., Hynek V., Vopička O., Zgažar M., Šípek M. ( VŠCHT Praha )
E1.6 Separace uhlovodíků a CO2 na membránách typu MFI (189)
*Cong Tien D., Fíla V., Hrabánek P., Zuzana C. ( VŠCHT Praha )
E1.7 Česká membránová platforma v kontextu ERA (103)
*Bleha M. ( UMCH AV ČR )

2. Sympozium "Odpady 2009"

Předsedové: L. Bébar, A. Bláha
A2.1 Produkce vodíku současnou parciální oxidací odpadní biomasy a ropných zbytků (207)
*Hanika J., Lederer J., Nečesaný F., Tukač V., Veselý V. ( UCHP AV ČR )
A2.2 Fluidní zplyňování lnu z fytoextrakce težkých kovů (015)
*Pohořelý M., Šyc M., Jeremiáš M., Vosecký M., Kameníková P., Punčochář M. ( ÚCHP AV ČR )
A2.3 Laboratórna jednotka na pyrolýzu odpadu a biomasy (078)
*Haydary J., Jelemenský Ľ., Annus J. ( STU Bratislava )
A2.4 Ekonomika chemické recyklace PET lahví. (089)
*Veselý V., Hanika J. ( ÚCHP AV ČR )
A2.5 Spalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojů a kapalných odpadů (084)
*Kermes V., Bělohradský P. ( VUT Brno )
A2.6 Degradace směsi 2,4-dinitrotoluenu a mononitrotoluenů v batch uspořádání (013)
*Tereza H., Páca J., Halecký M., Jones K. ( VŠCHT Praha )

Reaktorové inženýrství a katalýza

Předsedové: K. Soukup, P. Klusoň
B2.1 Termogravimetrická charakterizácia zmesných materiálov - odpadové pneumatiky a biomasa (087)
*Koreňová Z., Gašparovič L., Haydary J., Markoš J., Jelemenský Ľ. ( STU Bratislava )
B2.2 Anomální difuze pentanu v polystyrenu (162)
*Hajová H., Smolná K., Gregor T., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
B2.3 Porézní částice polyolefinů: Modelování vlivu transportu na kvalitu kopolymeru (184)
*Zubov A., Pecháčková L., Šeda L., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
B2.4 Stanovení transportních charakteristik porézních pelet Fe2O3/Al2O3 využitelných pro uchovávání vodíku (185)
*Soukup K., Rogut J., Ludwik-Pardała M., Wiatowski M., Šolcová O. ( ÚCHP AV ČR )
B2.5 Modelovanie hybridného procesu pozostávajúceho z reaktívnej destilácie a pervaporácie (050)
*Švandová Z., Markoš J., Jelemenský Ľ. ( STU Bratislava )
B2.6 Simulácia hybridného procesu reaktívnej destilácie s membránovou separáciou (064)
*Mihaľ M., Švandová Z., Markoš J. ( STU Bratislava )
B2.7 Štúdium kinetických parametrov tepelného rozkladu drevnej biomasy pomocou TGA (075)
*Gašparovič L., Labovský J., Koreňová Z., Jelemenský Ľ. ( STU Bratislava )

VI. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu"

Předsedové: F. Babinec, L. Jelemenský
C2.1 Aktuální otázky prevence závažných havárií v ČR (131)
*Bernatík A., Váchová M. ( VŠB-TU Ostrava )
C2.2 Analýza a hodnocení rizik pro účely zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (132)
*Sluka V. ( VÚBP Praha )
C2.3 Aplikační možnosti metody HAZOP (209)
*Tabas M., Lásková A., Babinec F. ( VUT Brno )
C2.4 Multiagentní systém pro diagnostiku chybových stavů a ovládání zařízení a procesů jogurtového zracího tanku (019)
*Burian P. ( VŠCHT Praha )
C2.5 Bezpečnost a rizika farmaceutického průmyslu (213)
Šamánková P., *Babinec F. ( Brno )
C2.6 Příspěvek k bezpečnosti skladování zkapalněných plynů (214)
*Babinec F. ( Brno )
C2.7 Posouzení odolnosti kulového zásobníku na LPG proti vzniku křehkého lomu (215)
*Šafář I. ( Ústav aplik. mechaniky Brno )

V. Sympozium "Membránové technologie"

Předsedové: V. Veselý, L. Machuča
E2.1 Iontovýměnné membrány na bázi zesíťovaných i nezesíťovaných kopolymerů vinylfosfonové kyseliny (111)
*Žitka J., Bleha M., Schauer J., Brožová L., Paidar M., Plíšková M., Mališ J. ( Ústav Makromolekul. Chemie AV ČR )
E2.2 Laboratorní kontrola iontovýměnných membrán ve výrobním procesu (229)
*Lencová G., Kysela V., Vladařová J. ( MemBrain Stráž pod Ralskem )
E2.3 Polymerní elektrolyt pro alkalickou elektrolýzu vody – vliv složení na základní charakteristiky polymerního elektrolytu (149)
Hnát J., Paidar M., *Bouzek K., Schauer J. ( VŠCHT Praha )
E2.4 Polymerní membrány vodivé pro ionty obsahující iontovou kapalinu 1 butyl-3- methylimidazolium trifluoromethansulfonát (096)
*Schauer J., Plíšková M., Mazúr P., Mališ J., Bouzek K. ( Ústav makromolek. chem. AV ČR )
E2.5 Iontovýměnné membrány RALEX v procesu demineralizace mléčné syrovátky (142)
*Kysela V., Šímová H., Křivčík J., Brožová L. ( MemBrain Stráž pod Ralskem )
E2.6 Experimentální charakterizace rozdělovače a turbulizačních síťovin využívaných v procesu elektrodialýzy (136)
*Vítková K., Kodým R., Tvrzník D., Šnita D., Mejta V., Bouzek K. ( VŠCHT Praha )
E2.7 Numerická analýza protiproudého dialyzéru za ustáleného stavu (052)
*Palatý Z., Bendová H. ( Univ. Pardubice )

Plenární přednášky

E2.8 Kolik CO2 se produkuje při výrobě jedné kWh? (228)
*Ditl P., Skřivánek J. ( ČVUT Praha )
E2.9 Financování vědy a výzkumu (252)
*Drahoš J. ( AV ČR )

2. Sympozium "Odpady 2009"

Předsedové: J. Hanika, O. Procházka
A3.1 Reálná technologie transformace odpadního CO2 ze spalovny řasovou kulturou až na biopaliva (081)
*Novák P. ( TERMIZO Liberec )
A3.2 Analýza legislativního prostředí při náhradě fosilních paliv odpady a biomasou (199)
*Boráň J., Pavlas M., Houdková L. ( VUT Brno )
A3.3 Možnosti sušení vyhnilého kalu bioplynem: Vliv na ekonomiku ČOV (093)
*Houdková L., Boráň J. ( VUT Brno )
A3.4 Absorpční čištění spalin (201)
*Jecha D., Chlápek P., Bébar L., Dvořák R. ( VUT Brno )
A3.5 Aplikační možnosti uhlíkatých kompozitů chezacarb® v oblasti ochrany životního prostředí (205)
*Herink T., Kubal P., Nečesaný F., Raška S., Žlunka P., Svoboda P. ( Unipetrol RPA Litvínov )
A3.6 Vliv typu biofiltrační kolony na odstranění VOCs s různými vlastnostmi (100)
*Halecký M., Páca J., Hudcová T., Jones K. ( VŠCHT Praha )

Reaktorové inženýrství a katalýza

Předsedové: P. Klusoň
B3.1 Matematické modelování katalytického systému DOC-NSRC-CDPF (143)
*Schejbal M., Štěpánek J., Kočí P., Marek M., Suk F., Kubíček M. ( VŠCHT Praha )
B3.2 Matematický model ATR (171)
*Šťastný P., Bernauer B., Fíla V. ( VŠCHT Praha )
B3.3 Modelování dospalování výfukových plynů (178)
*Nevoral V., Kubíček M., Marek M. ( VŠCHT Praha )

Biotechnologie

Předsedové: K. Kolomazník, D. Janáčová
B3.4 Experimentální studium mikrobiálního palivového článku (107)
*Nováková Z., Schrott W., Hasal P. ( VŠCHT Praha )
B3.5 Enzymatické reakce v superkritickém CO2 (135)
*Rochová K., Sovová H., Zarevúcka M. ( ÚCHP AV ČR )
B3.6 Experimentální studium biologického palivového článku (238)
*Nováková Z., Schrott W., Hasal P. ( VŠCHT Praha )
B3.7 Potenciální možnosti výroby bionafty z odpadních kyselých tuků a olejů (245)
*Kolomazník K., Pecha J., Janáčová D., Vašek V. ( Univ. T. Bati Zlín )

VI. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu"

Předsedové: V. Janeček, J. Lukavský
C3.1 Chemická legislativa - REACH, CLP a jejich implementace – situační zpráva Ing. Vladimír Janeček, ReachSpektrum, s.r.o. (246)
*Janeček V. ( ReachSpektrum Praha )
C3.2 Přínos implementace požadavků systémových norem k trvalému rozvoji (217)
*Svobodník J. ( QUALIFORM Brno )
C3.3 Snížení emisí škodlivých látek spolehlivým výběrem utěsnění přírubových spojů (212)
*Lukavský J., Čížek J. ( ČVUT Praha )
C3.4 Náklady na spolehlivé utěsnění přírubových spojů (211)
*Lukavský J., Čížek J. ( ČVUT Praha )
C3.5 Realistický pohľad na aplikáciu tepelných čerpadiel v priemysle disponujúcom kogeneračnou výrobou elektrickej energie a tepla (059)
*Variny M., Mierka O. ( STU Bratislava )
C3.6 Posouzení vlivu modifikované normy EN 228 na formulaci automobilových benzínů v České rafinérské a.s. pomocí matematického modelu rafinerie (191)
*Kittel H., Suchá I. ( Česká rafinérská Kralupy )
C3.7 Vodíkové křehnutí kostrukční oceli EUROFER 97 (070)
*Berka J., Šplíchal K. ( ÚJV Řež )

Počítače a řízení

Předsedové: J. Poživil, V. Hanta
D3.1 Identifikace parametrů modelu pomocí nelineární optimalizace (090)
Černý F., *Finkeová J., Nachtigalová I. ( VŠCHT Praha )
D3.2 Řešení problémů při simulaci chemických procesů (082)
*Poživil J., Hanta V. ( VŠCHT Praha )
D3.3 Využití metody Bootstrap při identifikaci systémů toku s podélným promícháváním (028)
*Bártová D., Jakeš B., Kukal J. ( VŠCHT Praha )
D3.4 Způsoby identifikace úzkých míst ve víceproduktových várkových výrobách (176)
*Hanta V., Poživil J. ( VŠCHT Praha )
D3.5 Identifikace a řízení distribuce přívodu spalovacího vzduchu (140)
*Chlápek P., Máša V. ( VUT Brno )
D3.6 Měření a regulace provozních parametrů laboratorního fermentoru (197)
*Skočilas J., Dostál M., Petera K., Šulc R. ( ČVUT Praha )
D3.7 Aplikace Laserových přístrojů v chemii (002)
*Sikora R. ( RMT Paskov )

V. Sympozium "Membránové technologie"

Předsedové: P. Izák, K. Friess
E3.1 Aplikace hybridní membránové technologie elektrodialýzy a elektrodeionizace pro zpracování odpadního kondenzátu na bázi dusičnanu amonného (133)
*Černín A., Tvrzník D., Machuča L. ( MEGA Stráž pod Ralskem )
E3.2 Charakterizace elektrodialyzačního modulu EDR-III (109)
*Machuča L., Tvrzník D., Černín A. ( MemBrain Stráž pod Ralskem )
E3.3 Demineralizace sladké syrovátky (036)
*Diblíková L., Čurda L., Homolová K. ( VŠCHT Praha )
E3.4 Čištění tereftalátu membránovou technologií (206)
*Bradová M., Hanika J., Veselý V. ( ÚCHP AV ČR )
E3.5 Influence of transmembrane pressure on heavy metal removal using reverse osmosis (091)
*Bakalár T., Búgel M., Gajdošová L. ( TU Košice )
E3.6 Vplyv koncentrácie a tlaku na mikrofiltráciu bentonitovej suspenzie (101)
*Müller G., Janošková K., Bakalár T., Búgel M. ( TU Košice )
E3.7 Porovnání výsledků matematického modelu laminárního a turbulentního toku kapaliny v průtočném kanálku s výplní ve tvaru síťky. (168)
Vlasák F., *Kodým R., Šnita D., Černín A., Bouzek K. ( VŠCHT Praha )

Tok tekutin, CFD

Předsedové: M. Přibyl
A4.1 Approaches to solid fuel combustion modelling in experimental reactor (031)
*Recman M., Hájek J. ( VUT Brno )
A4.2 Matematické modelování elektroosmotické pumpy napájené běžící vlnou střídavého napětí (044)
*Hrdlička J., Červenka P., Přibyl M., Šnita D. ( VŠCHT Praha )
A4.3 Mikrofluidní čipy z PDMS: Povrchové vlastnosti a vybrané aplikace (200)
*Přibyl M., Slouka Z., Schrott W., Červenka P., Čech J., Nebyla M., Šnita D. ( VŠCHT Praha )
A4.4 Vizualizace dvoufázového toku v elektrochemickém mikroreaktoru (126)
*Záloha P., Křišťál J., Jiřičný V. ( ÚCHP AV ČR )
A4.5 Modelování DC elektroosmotického čerpadla (145)
*Šeda L., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
A4.6 Matematické modelování a experimentální studium AC elektroosmotických čerpadel s asymetrickými koplanárními elektrodami (203)
*Červenka P., Hrdlička J., Přibyl M., Šnita D. ( VŠCHT Praha )
A4.7 Modelování požárů metodou počítačové dynamiky tekutin (049)
*Matheislová H., Jahoda M., Kundrata T., Angelis J., Dvořák O. ( VŠCHT Praha )
A4.8 Computational system for CFD simulation of drying and devolatilization of biomass in 1D experimental fixed bed reactor (035)
*Juřena T., Hájek J. ( VUT Brno )

Biotechnologie

Předsedové: K. Kolomazník, D. Janáčová
B4.1 Vplyv chemickej zložky cestného posypu na procesy v aktivačnej nádrži ČOV (012)
*Horniaková E., Búgel M., Bakalár T., Marcinová L. ( TU Košice )
B4.2 Kultivace v poli miniaturizovaných bioreaktorů (043)
*Pokorný P., Hasal P. ( VŠCHT Praha )
B4.3 Matematické modelování procesu biofiltrace (045)
*Skybová T., Přibyl M., Hasal P. ( VŠCHT v Praze )
B4.4 Matematický model dynamického chování buněk Dictyostelium ovlivněných extracelulárním cAMP (046)
*Krausová L., Přibyl M. ( RWE Transgas Net Praha )
B4.5 Rotační diskový biofiltr a jeho využití pro odbarvování textilních barviv (062)
*Pocedič J., Knotek O., Šíma J., Hasal P. ( VŠCHT Praha )
B4.6 Technologie zpracování odpadní vlny enzymovou hydrolýzou (068)
*Krejčí O., Mokrejš P. ( Univ. T. Bati Zlín )
B4.7 Možnost zužitkování šlach jatečního dobytka (074)
*Fenyk J., Mokrejš P. ( Univ. T. Bati Zlín )

Fázové rovnováhy, fyzikální vlastnosti a termodynamika

Předsedové: J. Kosek, I. Nazbeda
C4.1 Problémy molekulárních teorií směsí: Modely mezimolekulárních interakcí a kombinační pravidla (118)
*Nezbeda I. ( UJEP Ústí n.L. )
C4.2 Au nanovrstvy: příprava, charakterizace a vlastnosti (032)
*Švorčík V., Slepička P., Siegel J., Kolská Z., Kasálková N. ( VŠCHT Praha )
C4.3 Odhad fyzikálně-chemických vlastností čistých látek, počítačová fragmentace chemických struktur (005)
*Kolská Z., Petrus P. ( UJEP Ústí n.L. )
C4.4 Porovnání příspěvkové odhadové metody a metody založené na teorému kore-spondujících stavů při odhadu teploty vzplanutí (056)
*Karlík M. ( Spolana Neratovice )
C4.5 Syntéza a charakterizace termoresponzivních mikročástic (124)
*Čejková J., Prokopec V., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C4.7 Difuze monomerů v polyethylenu (180)
*Pecháčková L., Gregor T., Holeček O., Bobák M., Kosek J. ( VŠCHT Praha )

V. Sympozium "Membránové technologie"

Předsedové: V. Kysela, J. Schauer
E4.1 Effect of deacetylation degree and molecular weight of chitosan on mechanical and swelling properties of the chitin-whisker-reinforced composite membranes (165)
*Tiščenko G., Peter J., Pavlová E., Brus J., Netopilík M., Pekarek M., Sedláková Z., Rosova E., Smirnov M., Elyashevich G. ( Ústav makromolekul. chemie AV ČR )
E4.2 Skúmanie povrchových vlastností poly (imid-co-siloxán)ových blokových kopolymérov (232)
*Novák I., Sysel P., Chodák I., Špírková M., Kleinová A., Pollák V. ( Ústav polymérů AV SR )
E4.3 Tlakovo-citlivé adhezíva - príprava, vlastnosti a aplikácia (235)
*Florián Š., Novák I. ( Ústav polymérů AV SR )
E4.4 Pokroky ve stochastické rekonstrukci mikrostruktury pórovitých látek metodou simulovaného ochlazování (094)
*Čapek P., Hejtmánek V., Brabec L., Zikánová A., Kočiřík M. ( VŠCHT Praha )

Separační procesy a aparáty

Předsedové: V. Kysela, J. Schauer
E4.5 Adsorpce CO2 z bioplynu (029)
*Vrbová V., Ciahotný K. ( VŠCHT Praha )
E4.6 Odstraňování sirných sloučenin z bioplynu adsorpcí na aktivním uhlí (054)
Veselá K., *Procházková A., Ciahotný K. ( VŠCHT Praha )
E4.7 Rovnováha adsorpcie vybraných ťažkých kovov na bentonite (119)
*Janošková K., Müller G. ( TU Košice )

Tok tekutin, CFD

Předkyně: P. Basařová
A5.1 Stanovení povrchové energie silanizovaného skla (098)
*Basařová P., Váchová T. ( VŠCHT Praha )
A5.2 Studium interakcí bubliny s pevným povrchem, vliv koncentrace surfaktantu a druhu povrchu (025)
*Vobecká L., Fujasová-Zedníková M., Vejražka J., Růžička M. ( ÚCHP AV ČR )
A5.3 Hydrodynamics of flow inside the Scraped Surface Heat Exchangers (210)
*Varga T., Jelemensky K. ( Merwede design Komárno )
A5.4 Model oscilace stoupajících bublin (115)
*Wichterle K., Smutná K., Večeř M. ( VŠB - TU Ostrava )

2. Sympozium "Reologie"

Předseda: I. Machač
A5.5 Relaxační časy viskoelasických roztoků polymerů pro proudění okolo padající koule (061)
*Machač I., Strnadel J., Surý A. ( Univ. Pardubice )
A5.6 Diagnostika zdánlivého skluzu ve vodných roztocích polymerů (003)
*Wein O. ( ÚCHP AV ČR )

1. Sympozium "Potravinářské inženýrství"

Předsedové: Z. Bubník, M. Houška
B5.1 Teplotní vodivost vybraných tlakem ošetřovaných potravin (086)
Landfeld A., Strohalm J., Kýhos K., Žitný R., *Houška M. ( VÚPP Praha )
B5.2 Využití superkritické extrakce pro izolaci botanických insekticidů (155)
*Sajfrtová M., Sovová H., Karban J., Pavela R. ( ÚCHP AV ČR )
B5.3 Uplatnění Simulated Moving Bed chromatografie v potravinářském průmyslu (125)
*Henke S., Šálová A., Bubník Z., Pour V., Hinková A. ( VŠCHT Praha )
B5.4 Možnosti využití analýzy obrazu v cukrovarnickém a škrobárenském průmyslu (172)
*Šárka E., Bubník Z. ( VŠCHT Praha )

Převod tepla 1. Sympozium "Potravinářské inženýrství"

Předsedové: Z. Bubník, M. Houška
B5.5 Současné trendy v návrhu a konstrukci ohřevných trubkových pecí (023)
*Jegla Z. ( VUT Brno )
B5.6 State of the art in fixed bed combustion experiments (123)
*Hájek J. ( VUT Brno )
B5.7 Monolitické vyzdívky se zkráceným prvním ohřevem (250)
*Kavan V., Henek M., Kocman V. ( DITHERM Praha )
B5.8 Tepelná vodivost vlhkého sena (067)
*Blaha A., Machalský O., Hlaváček P. ( Univ. T. Bati Zlín )

Technologie sypkých hmot

Předsedové: T. Svěrák, J. Malášek
C5.1 Příprava mikročástic pomocí InkJet technologie (150)
*Dohnal J., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C5.2 Syntéza a charakterizace dutých SiO2 mikročástic (159)
*Kovačík P., Zadražil A., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C5.3 Může se zmenšit energie potřebná na mletí cementu „přísadami mletí“? (116)
*Svěrák T., Kozdas O. ( VUT Brno )
C5.4 Realita toků nehomogenních materiálů ze zásobníků (060)
*Malášek J. ( VUT Brno )
C5.5 Mathematical modelling and spectroscopic imaging of tablet dissolution (193)
Kimber J., Kazarian S., *Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C5.6 Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles and Study of their Heating Properties in Alternating Magnetic Field (179)
*Singh M., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C5.7 Fragmentace krystalů jehlovitého tvaru: Stanovení parametrů populačně bilančních rovnic vyhodnocením výsledků DEM simulací (139)
*Grof Z., Štěpánek F., Rajniak P. ( VŠCHT Praha )

Sympozium "Míchání"

Předsedové: F. Rieger, T. Moucha
E5.1 Suspendace v míchacích zařízeních – optimalizace jejich konstrukčního uspořádání (152)
*Jirout T., Rieger F. ( ČVUT Praha )
E5.2 Přenos hmoty v míchaných soustavách plyn-kapalina (102)
*Moucha T. ( VŠCHT Praha )
E5.3 Tangenciální směšovač (085)
*Janďourek V., Babuka V. ( Synthos Kralupy )
E5.4 Příkon při míchání suspenzí ve štíhlých nádobách s cirkulační trubkou (057)
Brož J., *Rieger F. ( ČVUT Praha )
E5.5 Studie primarni cirkulace a dynamiky proudovych makroformaci v nadobe s radialnimi narazkami a axialnim rychlobeznym michadlem. (024)
*Bruha T., Jahoda M., Fořt I., Bruha O., Smolka P. ( VŠCHT Praha )

Vývěsky

V. Sympozium "Membránové technologie"

V001 Intenzifikace membránové mikrofiltrace disperzí pomocí předúpravy nástřiku (110)
*Mikulášek P., Horčičková J., Dvořáková J. ( Univ. Pardubice )
V002 Elektrodialýza kyseliny citronové (038)
*Kaláb J., Palatý Z. ( Univ. Pardubice )
V003 Demineralizace sladké syrovátky pomocí elektrodialýzy - analýza usazenin na membránách metodou EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) (104)
*Brožová L., Šlouf M., Křivčík J., Šímová H. ( UMCH AV ČR )
V004 Optimalizace návrhu technologie elektrodialýzy (147)
*Tvrzník D., Machuča L., Kinčl J. ( MemBrain Stráž pod Ralskem )
V005 Pilotní testy demineralizace sladké syrovátky pomocí elektrodialýzy (simulace 24 h provozu průmyslového zařízení) (148)
*Šímová H., Kysela V., Kinčl J. ( MemBrain Stráž pod Ralskem )
V006 Vliv iontovýměnné pryskyřice na charakteristické vlastnosti heterogenní membrány RALEX (153)
*Křivčík J., Vladařová J., Hadrava J., Černín A., Brozova L. ( Membrain Stráž pod Ralskem )
V007 Vývoj laboratorních a průmyslových modulů pro elektrodeionizaci (167)
*Tvrzník D., Černín A., Mejta V. ( MemBrain Stráž pod Ralskem )
V008 Příprava kompozitních membrán na bázi vysoce větvených polyimidů a jejich aplikace v membránovém modulu (219)
*Peter J., Bleha M. ( Ústav Makromolekul. Chem. AV ČR )

Sympozium "Míchání"

V009 Příkon při míchání suspenzí (164)
Ceres D., Moravec J., *Jirout T., Rieger F. ( ČVUT Praha )
V010 Vliv míchání suspenzí na vlastnosti keramického materiálu připraveného metodou lití do porézních forem (244)
*Andertová J., Rieger F. ( VŠCHT Praha )
V011 Měření součinitele přestupu tepla v míchaných nádobách s trubkovými narážkami (047)
Dostál M., *Petera K., Rieger F. ( ČVUT Praha )
V012 Kinetika růstu vloček při flokulaci v míchané nádobě (041)
*Šulc R., Svačina O. ( ČVUT Praha )
V013 Mechanicky promíchávaný systém - zařízení ke stanovení rychlosti abrazivního opotřebení tělesa ponořeného v suspenzi tuhé fáze v kapalině (009)
*Fořt I., Kreibich V., Jirout T., Měsíček P. ( ČVUT Praha )
V014 Predikce průběhu homogenizace kapaliny v aerované nádobě metodou CFD (198)
*Jahoda M., Moštěk M., Kálal Z. ( VŠCHT Praha )

2. Sympozium "Odpady 2009"

V015 Disintegration of Sewage Sludge in Bench-Scale (134)
*Elsäßer T., Houdková L., Boráň J. ( VUT Brno )
V016 Odstraňování chlorovodíku ze spalin na pevných sorbentech (053)
*Bradáčová K., Machač P., Pekárek P., Parschová H., Koza V. ( VŠCHT Praha )
V017 Odstraňování kationaktivních tenzidů z odpadních vod (231)
*Weidlich T., Havlová R. ( Univ. Pardubice )
V018 Emise N2O z výroby kyseliny dusičné (224)
*Obalová L., Borovec K., Lacný Z. ( VŠB - TU Ostrava )
V019 Separace vodivých cest desek plošných spojů vlivem teplotního šoku (247)
*Janáčová D., Charvátová H., Šuba O., Kolomazník K., Dvořák Z., Křenek J. ( Univ. T. Bati Zlín )
V020 Hodnotenie pevnostných charakteristík betónov s náhradou prírodného kameniva betónovým recyklátom (195)
Gruľ R., Konkoľ L., *Števulová N. ( TU Košice )

1. Sympozium "Potravinářské inženýrství"

V021 Vliv surfaktantů na stabilitu pivní pěny (240)
*Baszczyňski M., Novák P., Brányik T., Zedníková M., Růžička M., Drahoš J. ( ÚCHP AV ČR )
V022 Technologické aspekty tvrdosti potravinářské pšenice (066)
*Švec I., Hrušková M., Vagenknecht O., Karas J. ( VŠCHT Praha )
V023 Fotokatalytická degradace organických sloučenin v potravinářství (108)
*Pour V., Henke S., Šálová A., Šnapková T., Hinková A., Bubník Z. ( VŠCHT Praha )
V024 Fyzikální vlastnosti biodegradovatelných plastů připravených z B-škrobu (170)
*Šárka E., Kruliš Z., Kotek J., Hrušková K., Cihelková L., Bubník Z., Růžek L. ( VŠCHT Praha )
V025 Hodnocení nárůstu plísní na povrchu salámu obrazovou analýzou (077)
*Korbářová A., Jirák E. ( VŠCHT Praha )
V026 Separace galakto-oligosacharidů ze směsi sacharidů (063)
*Hellerová K., Čurda L., Diblíková L. ( VŠCHT Praha )
V027 Membránové separační procesy v potravinářském průmyslu (113)
*Pour V., Bubník Z., Hinková A., Henke S., Kadlec P. ( VŠCHT Praha )
V028 Separace směsi solí a sacharidů na nanofiltračních membránách (120)
*Hinková A., Pour V., Kolářová M., Bubník Z., Henke S., Šnapková T., Kadlec P. ( VŠCHT Praha )

2. Sympozium "Reologie"

V029 Zeta potenciál – metody měření (158)
*Večeř M., Kantorová J., Wichterle K. ( VŠB-TU Ostrava )
V030 Viskozimetrie iontových kapalin (163)
*Večeř M., Pěnkavová V., Langmaier J. ( VŠB-TU Ostrava )
V031 Reologické chování barevných past pro dekoraci strojovým sítotiskem (243)
*Štícha T., Andertová J. ( VŠCHT Praha )
V032 Koláčová filtrace tuhých částic z viskoelastických vodných roztoků polymerů (042)
*Surý A., Machač I. ( Univ. Pardubice )
V033 Parameters Affecting Process of Particles Sedimentation (2. campaign) (079)
*Kulaviak L., Růžička M., Hladil J., Drahoš J. ( UCHP AV ČR )
V034 Pád kulových částic v nenewtonských roztocích polymerů (055)
*Strnadel J., Machač I. ( Univ. Pardubice )
V035 Vliv materiálu viskozimetrického senzoru na zdánlivý skluz při stěně (071)
*Kantorová J., Večeř M., Wein O. ( VŠB-TU Ostrava )
V036 Efektivní reologie koncentrovaných keramických suspenzí - rotační reometrie (systém paralelních desek) (223)
*Andertová J., Rieger F. ( VŠCHT Praha )

Biotechnologie

V037 Návrh hybridného systému biorektor - membránová separácia na syntézu 1-fenyletanolu (051)
*Markoš J., Dudáš J., Rosenberg M., Štefuca V. ( STU Bratislava )
V038 Enzymová hydrolýza škrobu z jednobuněčných řas (106)
*Maršálková B., Melzoch K., Brányik T. ( VŠCHT Praha )
V039 Komplexní systém pro imunoanalytickou detekci bioafinitních komplexů v mikrofluidních čipech (112)
*Schrott W., Nebyla M., Slouka Z., Přibyl M. ( VŠCHT Praha )
V040 Vliv kultivačních podmínek na povrchové vlastnosti jednobuněčných řas (127)
*Širmerová M., Kováčová R., Brányik T. ( VŠCHT Praha )
V041 Studium extracelulární enzymatické produkce allicinu (174)
*Kašpar O. ( VŠCHT Praha )
V042 Možnosti minimalizácie vplyvu mikrobiálnej korózie betónových materiálov. (202)
*Harbuľáková V., Luptáková A., Eštoková A., Števulová N. ( TU Košice )
V043 Sledování vlivu surfaktantů na tvorbu pivní pěny pomocí rychloběžné kamery (239)
*Novák P., Baszczyňski M., Brányik T., Zedníková M., Růžička M., Drahoš J. ( ÚCHP AV ČR )

Energetika, technologie, počítače

V044 Fázové a chemické složení popelů ze spalování biopaliv (242)
Andert D., *Gerndtová I., Kovaříček P., Juchelková D. ( VÚZT Praha )
V045 Kogenerace z biomasy v jednotkách středních výkonů (092)
Grolig O., *Pavlas M., Šikula J., Stehlík P. ( VUT Brno )
V046 Systémy čištění spalin při spalování biomasy (099)
*Kropáč J., Pavlas M., Šarlej M., Stehlík P. ( VUT Brno )
V047 Příprava modifikovaných sorbentů na bázi jílových materiálů (196)
*Lhotka M., Machovič V., Doušová B., Koloušek D. ( VŠCHT Praha )
V048 Zpracování měření demonstračního fotovoltaického systému (222)
*Fojtů D., Vašina M., Svehlak R. ( Univ. T. Bati Zlín )

Převod tepla

V049 Návrh a koncepce chladícího zařízení pro divadlo (020)
Gaverník M., *Jegla Z. ( VUT Brno )
V050 Příprava návrhu chladícího zařízení a akumulátoru chladu pro nové výzkumné centrum (022)
Gaverník M., *Jegla Z. ( VUT Brno )
V051 Algoritmus výběru vhodného typu výměníku z databáze výměníků tepla (030)
*Kilkovský B., Jegla Z., Havlů M. ( VUT Brno )
V052 Automatizovaný návrh výměníkové sítě pomocí modifikovaného deterministického modelu (033)
*Turek V., Jegla Z., Kunc V. ( VUT Brno )
V053 Příspěvek k řešení rovnoměrného rozdělení toku v trubkovém distributoru (058)
*Turek V., Kohoutek J., Jegla Z. ( VUT Brno )
V054 Tepelné vlastnosti materiálů na bázi polyuretanu. (220)
*Fojtů D., Vítek M., Blaha A., Minařík A. ( Univ. T. Bati Zlín )

Reaktorové inženýrství a katalýza

V055 Synergické efekty reakce a transportu v propojených biochemických systémech (248)
*Muzika F., Schreiber I. ( VŠCHT Praha )
V056 Experimentální studium pH-oscilační reakce jednorázovými pulsními přídavky (014)
*Veber T., Schreiberová L., Schreiber I. ( VŠCHT Praha )
V057 Urychlení zážehu katalytických procesů po studeném startu – simulační studie (027)
*Suk F., Štěpánek J., Kočí P., Plát F., Marek M., Kubíček M. ( VŠCHT Praha )
V058 Studium biomimetické reakce (065)
*Nováková A., Schreiberová L., Schreiber I. ( VŠCHT Praha )
V059 Stanovení koeficientu přenosu hmoty při rozpouštění vápence zředěnou kyselinou sírovou (121)
*Sedlářová I., Vídenský J. ( VŠCHT Praha )
V060 Vliv vnějšího přenosu hmoty na reakci apatitu Kola s kyselinou trihydrogenfosforečnou (128)
*Gabriš D., Vídenský J., Sedlářová I. ( VŠCHT Praha )
V061 Fotoelektrokatalytické procesy na tenkých vrstvách TiO2 (137)
*Morozová M., Klusoň P., Krýsa J., Šolcová O. ( UCHP AV ČR )
V062 Interakce záření vodou stabilizovaného plazmatu se suspenzemi fotokatalyzátorů (141)
Mastný L., Šaněk F., *Brožek V. ( VŠCHT Praha )
V063 Modeling reactive separation processes with very fast chemical reactions (144)
Sláva J., Jelemenský Ľ., *Markoš J. ( STU Bratislava )
V064 Modelování utváření morfologie houževnatého polystyrenu (146)
Vonka M., Klejch M., *Šeda L., Gregor T., Grof Z., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V065 Analýza stechiometrických sítí v katalytických reakčních mechanismech (160)
*Hadač O., Kohout M., Schreiber I., Nevoral V., Marek M., Kubíček M. ( VŠCHT Praha )
V066 Semi-krystalické polymery: Rekonstrukce morfologie a modelování difuzního transportu (161)
*Hajová H., Pokorný R., Gregor T., Šeda L., Grof Z., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V067 Stanovení rychlosti difůze v mikropórézním médiu (175)
*Nevoral V., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V068 Tomografická rekonstrukce porézních částic polyolefinů (177)
*Pecháčková L., Zubov A., Šeda L., Štěpánek F., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V069 Modelování linky pro výrobu styren-butadienového kaučuku emulzní polymerací (183)
*Zubov A., Šeda L., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V070 Modelování uzlu přípravy dusitanu amonného pro výrobu kaprolaktamu (188)
*Fíla V., Hora L. ( VŠCHT Praha )
V071 Difúze soli ve vodě v porézní struktuře (204)
*Machalský O., Chalupa P., Blaha A. ( Univ. T. Bati Zlín )
V072 Katalytický rozklad N2O na směsném oxidu Co-Mn-Al s obsahem draslíku v simulovaném procesním plynu (226)
*Karáskova K., Obalová L., Michaláková Š. ( VŠB - TUO Ostrava )
V073 Kinetika fotokatalytické redukce CO2 pomocí TiO2 (227)
*Kočí K., Obalová L., Roubíček V. ( VŠB - TUO Ostrava )
V074 Srovnávací studie technik k fyzikální a chemické charakterizaci těl chemických robotů (233)
*Čejková J., Dohnal J., Kovačík P., Prokopec V., Ullrich M., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )

Separační procesy a aparáty

V075 Morphological changes of polystyrene sorbents after gamma-rays irradiation (166)
*Soukupová K., Jeřábek K. ( ÚCHP AV ČR )
V076 Vliv iontové výměny na sorpční kapacitu materiálů na bázi ETS-4 (221)
*Lhotka M., Fíla V., Cílová Z. ( VŠCHT Praha )
V077 Výroba plastových mikrofluidních čipů s Au elektrodami (130)
*Svoboda M., Schrott W., Slouka Z., Šnita D. ( VŠCHT Praha )

Technologie sypkých hmot

V078 Studium transportních charakteristik porézních polymerních částic inverzní plynovou chromatografií (151)
*Maršálek J., Gregor T., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V079 Hydrogely pro řízené vylučování aktivních látek (169)
*Zadražil A., František Š. ( VŠCHT Praha )
V080 Příprava obřích lipozómů (181)
*Ullrich M., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
V081 Brownian Dynamics Simulation of Chemical Swarm Robots (187)
*Grancic P., Stepanek F. ( VŠCHT Praha )
V082 Aglomerace částic polyolefinů v plynně a kapalně dispersních reaktorech (157)
*Maršálek J., Gregor T., Kosek J., Grof Z. ( VŠCHT Praha )
V083 Syntéza a charakterizace kompozitních Ag-Fe3O4 nanočástic (173)
*Tokárová V., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )

Termodynamika

V084 SurPASS for solid polymer surface analysis (007)
*Kolská Z., Luxbacher T., Slepička P., Švorčík V., Voldřich K., Vilímovská M. ( UJEP Ústí n.L. )
V085 Určení kritické micelární koncentrace pomocí měření kontaktního úhlu (026)
*Poloncarzová M., Bartovská L., Randová A., Hovorka Š., Izák P. ( ÚCHP AV ČR )
V086 Vplyv prídavkov soľných matríc na povrchové vlastnosti mechanochemicky syntetizovaného PbS (072)
*Marcinová L., Achimovičová M., Karasová M., Škvarla J. ( TU Košice )
V087 Stanovení šířky metastabilní oblastí pomocí ultrazvuku (122)
*Bubník Z., Pour V., Henke S., Šárka E., Kadlec P., Hinková A. ( VŠCHT Praha )
V088 Volumetric behaviour of binary and ternary liquid systems composed of toluene, isooctane and methyl tert-butyl ether at temperatures from 298.15 K to 328.15 K (129)
*Linek J., Morávková L., Wagner Z. ( UCHP AV ČR )
V089 Charakterizace relaxace heterofázových polymerů pomocí TD-NMR (182)
Chmelař J., Hajová H., *Gregor T., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V090 Odhad standardních termodynamických dat peroxodisíranů při 25°C (230)
*Balej J. ( Praha )
V091 Standardní termodynamická data peroxodisíranů v teplotním rozmezí 0-50°C (234)
*Balej J. ( Praha )
V092 Vplyv prídavku soľných matríc na povrchové vlastnosti mechanochemicky syntetizovaných nanočastíc PbS (237)
*Marcinová L., Achimovičová M., Karasová M., Škvarla J. ( TU Košice )
V093 Degradace keramických materiálů na bázi přírodních surovin – hodnocení vlivu podmínek hydrotermální expozice (241)
*Pešová A., Andertová J., Gedeon O. ( VŠCHT Praha )

Tok tekutin, CFD

V094 Interakce bublin a mobilních částic (011)
*Hubička M., Basařová P. ( VŠCHT Praha )
V095 Kolize bubliny s částicí v proudu kapaliny (018)
*Fujasová-Zedníková M., Vobecká L., Vejražka J., Růžička M. ( UCHP AV ČR )
V096 CFD study of some performance failures in bubble column bioreactors. (034)
*Fialová M., Staykov P., Vlaev S. D. ( UCHP AV ČR )
V097 Trajektorie středně velkých bublin v různých kapalinách (069)
*Smutná K., Leštinský P., Wichterle K. ( VSB-TU Ostrava )
V098 Experimentální studium pohybu bublin v nakloněném plochém kanálu. (076)
*Tihon J., Pěnkavová V., Vejražka J. ( ÚCHP AVČR )
V099 Vliv operačních parametrů na periodicitu tvorby bublin na otvoru (154)
*Stanovský P., Růžička M. ( ÚCHP AV ČR )
V100 Tlumení tvarových oscilací bublin surfaktanty (190)
*Vejražka J., Orvalho S., Vobecká L., Fujasová-Zedníková M., Tihon J. ( ÚCHP AV ČR )
V101 Vliv koalescence na zádrž plynu a objemový koeficient přestupu hmoty v bublané koloně. (236)
*Fialová M., Orvalho S., Zedníková M., Růžička M., Drahoš J. ( UCHP AV ČR )

MENU


KONTAKT

ČSCHI
Novotného Lávka 5
111 68 Praha 1

Tel.: +420 221 082 333
Fax: +420 221 082 366
Email: org@chisa.cz