Program CHISA 2011


Sekce Sekce A Sekce B Sekce C Sekce D
Úterý dopoledne VI. Sympozium "Membránové technologie" Tok tekutin, CFD Reaktorové inženýrství a katalýza
1
odpoledne VI. Sympozium "Membránové technologie" 3. Sympozium "Reologie" Reaktorové inženýrství a katalýza
2
Středa dopoledne VI. Sympozium "Membránové technologie" Přenos tepla Chemické technologie a biotechnologie Technologie sypkých hmot
3 Energetika
Separační procesy a aparáty
odpoledne 3. Sympozium "Odpady 2011" Simulace procesů Chemické technologie a biotechnologie Procesy pro ochranu životního prostředí
4 Simulace výrobních linek a měření k jejímu ověření Materiálové inženýrství
Čtvrtek dopoledne 2. Sympozium "Potravinářské inženýrství" VII. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu" Fázové rovnováhy a fyzikálně-chemické vlastnosti
5

Celkový časový harmonogram

Den Čas Hotel Srní Hotel Šumava
Pondělí 24. října 2011 12:00 - 22:00 Příjezdy, registrace
Úterý 25. října 2011 08:40 - 08:55 Zahájení společenský sál
09:00 - 12:30 Přednášky sekce A Přednášky sekce B, C
13:30 - 17:00 Přednášky sekce A Přednášky sekce B, C
09:00 - 17:00 Vývěsky
12:30 - 18:00 Výlet
18:45 - 20:45 Plenární přednášky
21:00 - 23:00 Ochutnávka vín
Středa 26. října 2011 09.00 - 12:30 Přednášky sekce A Přednášky sekce B, C
12:30 - 18:00 Výlet
13:30 - 17:00 Přednášky sekce A Přednášky sekce B, C
09:00 - 14:00 Vývěsky
19:00 - 23:00 Společenský večer
Čtvrtek 27. října 2011 08:30 - 12:00 Přednášky sekce A Přednášky sekce B, C
odpoledne odjezdy odjezdy
13:00 - 16:00 Schůze hlavního výboru ČSCHI

VI. Sympozium "Membránové technologie"

Sympozium se koná pod záštitou České membránové platformy, člena ČSCHI.
Předsedové: M. Bleha, M. Bobák
A1.1 Anexové membrány na bázi blokových kopolymerů styrenu a olefinů  (109)
*Žitka J., Schauer J., Bleha J., Hnát J. ( UMCH AV ČR )
A1.2 Iontovýměnné materiály ve formě membrán a nanovláken na bázi nanotechnologií (101)
*Neděla D., Křivčík J., Vladařová J., Marek J., Stránská D., Klabanová A., Brožová L., Mališ J. ( Membrain s.r.o. )
A1.3 Vliv morfologie povrchu ionexové membrány na přenos hmoty v elektrodialýze (098)
*Tvrzník D., Machuča L., Křivčík J., Kinčl J. ( MemBrain s.r.o. )
A1.4 Kation-selektivní membrány pro palivové články: srovnání membrán na základě homopolymerů, blokových kopolymerů a heterogenních membrán (107)
*Schauer J., Llanos J., Žitka J., Hnát J., Bouzek K. ( UMCH AV ČR )
A1.5 Průmyslová koncepce bezodpadové technologie zpracování vody s obsahem dusičnanu amonného. (058)
Fára V., Tvrzník D., *Kysela V. ( MEGA a.s. )
A1.6 Bezodpadová technologie ZDD (032)
*Machuča L. ( MemBrain s.r.o. )
A1.7 Matematické modelování elektrodialýzy a elektrodeionizace (073)
*Šnita D. ( VŠCHT Praha )

Tok tekutin, CFD


Předsedové: P. Basařová, J. Vejražka
B1.1 Momentové charakteristiky kaskády ideálních mísičů se zpětným promícháváním (046)
*Bártová D., Jakeš B., Kukal J. ( VŠCHT Praha )
B1.2 Simulace transportu hmoty v replikách pórovitých látek pro účely odhadu jejich efektivních transportních vlastností (030)
*Čapek P., Veselý M., Kolafa J., Hejtmánek V., Brabec L. ( VŠCHT Praha )
B1.3 Metodika měření smáčecích úhlů přisedlých bublin na nakloněné rovině (075)
*Brabcová Z., Basařová P., Váchová T. ( VŠCHT Praha )
B1.4 Rozšiřování třífázového rozhraní při adhezi bubliny na nakloněnou rovinu (097)
*Váchová T., Basařová P., Brabcová Z. ( VŠCHT Praha )
B1.5 Vliv povrchově aktivních látek na pohyb bubliny při její interakci s pevnou částicí  (099)
*Basařová P., Hubička M. ( VŠCHT Praha )
B1.6 Oscilace bublin a kapek přichycených na jehle (100)
*Vejražka J., Vobecká L. ( UCHP AV ČR )
B1.7 Simulácia a vizualizácia prúdenia medzi jednotlivými listami knihy (126)
*Fekete R., Peciar M., Kazíková J., Jablonský M., Katuščák S. ( STU Bratislava )

Reaktorové inženýrství a katalýza


Předsedové: J. Markoš, M. Přibyl
C1.1 Ovlivňování Turingových struktur v kaskádě reaktorů a jejich možné užití jako senzorů, paměťových bloků a logických jednotek   (077)
*Muzika F., Schreiber I. ( VŠCHT Praha )
C1.2 Katalytické splyňovanie dechtov zo skládky odpadov (017)
*Gašparovič L., Šugár L., Markoš J., Jelemenský Ľ. ( STU Bratislava )
C1.3 Termická analýza rôznych druhov drevín (041)
*Hrablay I., Markoš J., Jelemenský Ľ. ( STU Bratislava )
C1.4 Návrh výroby dimetyl esteru kyseliny jantárovej (036)
Gibala D., Kotora M., Dudáš J., *Markoš J. ( STU Bratislava )
C1.5 Theoretical interpretation of enantioselectivity trends in (R)-Ru-BINAP catalyzed hydrogenation of methylacetoacetate in the   QAS ionic liquid phase (146)
*Dytrych P., Klusoň P., Floriš T., Slater M. ( ÚCHP AV ČR )
C1.6 Konvektivním tokem ovlivněný matematický model buněčné komunikace zprostředkované EGFR v epiteliální tkáni (162)
*Nebyla M., Přibyl M. ( VŠCHT Praha )

VI. Sympozium "Membránové technologie"


Předsedové: P. Mikulášek, F. Auinger
A2.1 Metodika benchmarkingu modulů pro separaci plynů (074)
*Křivčík J., Bobák M., Pientka Z., Fíla V. ( MemBrain s.r.o. )
A2.2 Model transportu toluenu polyethylenovou membránou založený na datech aparatury nového typu (145)
Setničková K., Wagner Z., Noble R. D., *Uchytil P. ( UCHP AV ČR )
A2.3 Separace plynů a par pomocí fluoropolymerních membrán s vysokým obsahem iontové kapaliny (038)
*Friess K., Jansen J. C., Clarizia G., Bernardo P., Bazzarelli F., Schauer J., Jarmarová V., Kačírková M., Izák P. ( VŠCHT Praha )
A2.4 Sorpce směsí par v polymerních membránách s velkým volným objemem (047)
*Radotínský D., Friess K., Jansen J. C., Budd P. M. ( VŠCHT Praha )
A2.5 Transportní parametry látek a jejich směsí v nanostrukturovaných polymerech (042)
*Pilnáček K., Vopička O., Hynek V., Friess K., Šípek M., Zgažar M. ( VŠCHT Praha )
A2.6 Technologické platformy – příspěvek ke konkurenceschopnosti (143)
*Novák L. ( Čes. technol. platf. pro udrž. chemii )
A2.7 Budoucnost membránových procesů – CZEMP (154)
*Bleha M., Černínová D. ( Česká membránová platforma o.s. )

3. Sympozium "Reologie"


Předsedové: I. Machač, O. Wein
B2.1 Pádová rychlost kulových částic v neomezené kapalině Carreauova typu (026)
Strnadel J., *Šiška B., Machač I. ( Univ. Pardubice )
B2.2 AWS viscometry - principles and application (011)
*Wein O. ( UCHP AV ČR )
B2.3 AWS viskozimetrie mikrodisperzí - detekce zdánlivého skluzu na stěně (048)
*Pěnkavová V., Večeř M., Wein O. ( UCHP AV ČR )
B2.4 Reologie vysokoviskózních potravinářských hmot (118)
*Štern P., Vlasák P. ( Ústav pro hydrodynamiku AV ČR )
B2.5 Vliv modifikace na reologické vlastnosti a otěr medicinálního ultra-vysokomolekulárního polyetylenu (083)
*Mikešová J., Fencl J., Nevoralová M., Stará H., Šlouf M. ( UMCH AV ČR )
B2.6 Reologické vlastnosti polymerních komponent pro tavná lepidla  (059)
Šiška B., *Machač I., Balcar M., Vrána J. ( Univ. Pardubice )

Reaktorové inženýrství a katalýza


Předsedové: J. Hanika, P. Klusoň
C2.1 Modulární mikrosystémy pro výzkum nových procesů (139)
Křišťál J., Jiřičný V., *Hanika J. ( UCHP AV ČR )
C2.2 Critical notes on heterogeneous photocatalysis on TiO2 photocatalysts  (110)
*Klusoň P., Hejda S. ( ÚCHP AV ČR  )
C2.3 Transportní a katalytické vlastnosti polymerních nanovlákenných vrstev připravených technikou elektrostatického zvlákňování  ( 080)
*Soukup K., Topka P., Petráš D., Šolcová O. ( UCHP AV ČR )
C2.4 Diesel Oxidation Catalyst - N2O formation during lean NOx reduction by hydrocarbons (123)
*Bártová Š., Mráček D., Plát F., Kočí P., Marek M. ( VŠCHT Praha )
C2.5 Experimentální studium dynamiky enzymatické reakce (055)
*Nováková A., Schreiberová L., Schreiber I. ( VŠCHT Praha )
C2.6 Modelování parciální oxidace olejové suspenze biomasy (008)
*Tukač V., Hanika J., Veselý V., Kovač D., Lederer J. ( VŠCHT Praha )

Plenární přednášky

C2.7 Zanášení výměníků tepla (fouling) v obtížných provozních podmínkách znečištěných spalin – zkušenosti, “know-how”, modelování (148)
*Stehlík P., Puchýř R., Jegla Z. ( VUT Brno )
C2.8 Chemicko-inženýrské a procesně-inženýrské vzdělávání na českých vysokých školách:Stav, vývoj, budoucnost? (007)
*Hasal P. ( VŠCHT Praha )

VI. Sympozium "Membránové technologie"


Předsedové: K. Friess, J. Žitka
A3.1 Nanofiltrace a její využití pro odsolování organických barviv membránovou diafiltrací (076)
*Mikulášek P., Cuhorka J. ( Univ. Pardubice )
A3.2 Sledování vlivu podmínek při nanofiltraci syrovátky na spirálně vinutých membránových modulech  (092)
*Židová P., Hinková A., Pour V., Šálová A., Bubník Z. ( VŠCHT Praha )
A3.3 Stanovení difúzního koeficientu z měření ve vsádkové cele. Numerická analýza podmínky pseudostacionárního stavu (045)
*Palatý Z., Bendová H. ( Univ. Pardubice )
A3.4 Kombinace membránových procesů pro získání produktů z černouhelných důlních vod (089)
*Auinger F., Machuča L., Pospíšil P., Kinčl J. ( MEGA a.s. )
A3.5 Případová studie úpravy bioplynu pomocí membránových technologií (090)
*Bobák M., Křivčík J., Peter J., Brožová L., Pientka Z., Fíla V. ( MemBrain s.r.o. )
A3.6 Biokatalytická produkcia 2-fenyletanolu v hybridnom systéme bioreaktor – membránová separácia (033)
Vereš R., Mihaľ M., *Markoš J. ( STU Bratislava )
A3.7 Intenzifikácia produkcie 1-fenyletanolu pomocou membránovej extrakcie produktu z fermentačného média (016)
*Mihaľ M., Vereš R., Markoš J. ( STU Bratislava )

Přenos tepla


Předsedové: K. Wichterle, J. Kosek
B3.1 Jednoduché triky pro řešení rovnic sdílení tepla v laminárním proudění (128)
*Wichterle K. ( VŠB-TU Ostrava )

Energetika


Předsedové: K. Wichterle, J. Kosek
B3.2 Náhrada lehkých topných olejů pomocí kapalin z obnovitelných zdrojů u stacionárních spalovacích jednotek do 1000kW (001)
*Kermes V., Bělohradský P. ( VUT Brno )
B3.3 Snižování nákladů při úpravě přídavné vody pro kotle (134)
*Marek J., Tvrzník D., Čuda P. ( Membrain s.r.o. )
B3.4 Stacionární úložiště elektrické energie v průtočné baterii (171)
Bobák M., Vrána J., Gregor T., *Kosek J. ( VŠCHT Praha )

Separační procesy a aparáty


Předsedové: H. Sovová, M. Kordač
B3.5 Zjednodušený výpočet průtočného náplňového kontaktoru pomocí charakteristických časů (063)
*Sovová H. ( UCHP AV ČR )
B3.6 Vliv tuhých mikro a nanočástic na koeficient přestupu hmoty mezi plynem a kapalinou (095)
*Šíma J., Kordač M., Linek V., Opletal M. ( VŠCHT Praha )
B3.7 Inovace laboratoří z chemického inženýrství (010)
*Jiránková H., Doleček P., Šiška B. ( Univ. Pardubice )

Chemické technologie a biotechnologie


Předsedové: F. Štěpánek, T. Vaněk
C3.1 Rozprašovací sušení a enkapsulace aktivních látek v cross-linkovaných chitosanových nosičích (052)
*Kašpar O., Jakubec M., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C3.2 Mikročástice pro cílené vylučování (056)
*Tokárová V., Pittermannová A., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C3.3 Vývoj procesu mikroenkapsulace pro cílené uvolňování léčiva (062)
*Jakubec M., Kašpar O., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C3.4 Příprava kompozitních SiO2 mikročástic se schopností indukčního ohřevu (078)
*Kremláčková Z., Kovačík P., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C3.5 Příprava kompozitních mikročástic s polymerními kartáčky pro aktivní kontrolu difuze (091)
*Kovačík P., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C3.6 Kontrolované vylučování hydrofobních kapalin z hydrogelů (072)
*Zadražil A., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C3.7 Degradace směsi par acetonu a styrenu v probublávaném submersním reaktoru (086)
*Vaněk T., Páca J. ( VŠCHT Praha )

Technologie sypkých hmot


Předsedové: T. Svěrák, F. Štěpánek
D3.1 Struktura vápencového sedimentu (172)
*Kulaviak L., Hladil J., Růžička M., Drahoš J., Saint-Lary L. ( UCHP AV ČR )
D3.2 Kinetika měření obsahu vlhkosti velmi jemných partikulárních materiálů (132)
*Svěrák T., Števulová N., Eštoková A. ( VUT Brno )
D3.3 Změna úhlu vnitřního tření sypkých hmot při procesu provzdušňování (044)
*Brázda R., Vyletělek J. ( VŠB-TU Ostrava )
D3.4 Studium kinetiky vibračního mletí organických látek (067)
*Smrčka D., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
D3.5 Studium kinetiky suché neutralizace dodecyl-benzensulfonové kyseliny s ohledem na granulaci detergentů (093)
*Schöngut M., Grof Z., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )

3. Sympozium "Odpady 2011"


Předsedové: L. Bébar, M. Touš
A4.1 Aplikace stochastického programování při plánování zařízení pro energetické využití odpadů (069)
Šomplák R., *Touš M., Pavlas M., Popela P., Ucekaj L. ( VUT Brno )
A4.2 Spalování průmyslových a nebezpečných odpadů a výroba energie (065)
Kropáč J., *Bébar L., Stehlík P. ( VUT Brno )
A4.3 Možnosti aplikace Devardovy a Raneyovy Al-Ni slitiny pro reduktivní dehalogenaci halogenovaných anilinů a fenolů ve vodném prostředí  (163)
*Weidlich T., Krejčová A., Prokeš L. ( Univ. Pardubice )
A4.4 Mine water desulphation - combination of chemical precipitation and electrodialysis (057)
Vidlář J., *Hajduková J., Slivka V., Malíková P., Thomas J. ( VŠB-TU Ostrava )
A4.5 Vliv podmínek přípravy sprejováním na vlastnosti TiO2 vrstev   (175)
*Brunclíková M., Novotná P., Baudys M., Krýsa J. ( VŠCHT Praha )
A4.6 Pyrolýza viacvrstvových obalov "Tetra Pak" (117)
*Haydary J., Susa D., Annus J. ( STU Bratislava )
A4.7 Provozní experiment kombinovaného čištění spalin od persistentních organických látek a NOX v dioxinovém filtru (051)
*Jedlička F., Bébar L., Ebert J. ( VUT Brno )
A4.8 Pokrok v produkci řasové biomasy využívající odpadní spalinový CO2 z bioplynové stanice. (115)
*Novák P. ( TERMIZO a.s. )

Simulace procesů


Předsedové: H. Kittel, J. Finkeová
B4.1 Matematické modelování evoluce morfologie heterofázových polymerů pomocí Cahn-Hilliardova modelu (018)
*Vonka M., Šeda L., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
B4.2 Simulation of solid fuel gasification by ASPEN Plus (120)
*Haydary J. ( STU Bratislava )
B4.3 Využití optimalizačních heuristik k identifikaci a návrhu řízení dynamických procesů (043)
Lahoda L., Kukal J., *Finkeová J. ( VŠCHT Praha )
B4.4 Matematický model vsádkové fermentace pekařského droždí (034)
*Finkeová J. ( VŠCHT Praha )

Simulace výrobních linek a měření k jejímu ověření


Předsedové: H. Kittel, J. Finkeová
B4.5 Modeling of Visbreaking Unit in a Complex Refinery Model (129)
*Kittel H. ( Česká rafinérská, a.s. )
B4.6 Využití matematického modelování při optimalizaci výroby SBR emulzní polymerací (031)
*Zubov A., Kosek J. ( VŠCHT Praha )

Chemické technologie a biotechnologie


Předsedové: F. Kaštánek, M. Přibyl
C4.1 Biotechnologie pro chemický průmysl (144)
*Kaštánek F. ( UCHP AV ČR )
C4.2 Syntéza liposomů a studium kinetiky vylučování (121)
*Ullrich M., Hanuš J., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C4.3 Enzymová hydrolýza rostlinného oleje ve 3-fázovém segmentovaném toku (158)
*Čech J., Přibyl M., Schrott W. ( VŠCHT Praha )

Materiálové inženýrství


Předsedové: A. Mlčoch, J. Štěpánek
C4.4 Pokročilé materiály (131)
*Mlčoch A. ( Čes. technol. platf. pro udrž. chemii )
C4.5 Studium elektrostatického nabíjení a vybíjení povrchů různých polymerních vzorků (066)
*Maršálek J., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
C4.6 Mapování a řízení morfologie houževnatého polypropylenu (114)
*Smolná K., Gregor T., Kosek J. ( VŠCHT Praha  )
C4.7 Charakteristika kompozitních SiO2-alginátových mikročástic a studium adheze (049)
*Haufová P., Dohnal J., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha )
C4.8 Příprava nano-struktur na povrchu polymeru (116)
*Švorčík V., Siegel J., Kolská Z., Lyutakov O. ( VŠCHT Praha  )

Procesy pro ochranu životního prostředí


Předsedové: R. Pokorný, J. Vidlář
D4.1 Fotokatalytické odstraňování polutantů v plynné a kapalné fázi (161)
*Zlámal M., García Alonso L., Floriš T., Krýsa J. ( VŠCHT Praha )
D4.2 Utilization of fly ash based ceramic membranes in microfiltration pre-treatment of mining waters (061)
*Thomas J., Vidlář J., Slivka V., Hajduková J., Malíková P. ( VŠB-TU Ostrava )
D4.3 Modelování „cold capu“ při vitrifikaci jaderného odpadu (021)
*Pokorný R., Hrma P. ( VŠCHT Praha )

2. Sympozium "Potravinářské inženýrství"


Předsedové: Z. Bubník, P. Burian
A5.1 Nové procesy a trendy ve výrobě potravin. (104)
*Bubník Z., Kadlec P., Pour V., Hinková A., Šárka E., Henke S., Židová P. ( VŠCHT Praha )
A5.2 Portál Oracle pro monitorování a ovládání vybraných průmyslových procesů pomocí jazyků typu XML (Modelová Případová studie p r o zrací jogurtový výrobní tank společnosti MADETA a.s.) (023)
*Burian P., Dvořák P. (VŠCHT Praha)
A5.3 Obrazová analýza  - porovnání vlivu recepturního složení pečiva (002)
*Švec I., Hrušková M., Hofmanová T. ( VŠCHT Praha )
A5.4 Kapacita technologie elektrodialýzy v aplikacích odsolování syrovátky (113)
*Kinčl J., Fárová H., Bobák M. (MemBrain s.r.o.)
A5.5 Chromatografická separace směsi glukosy a mannosy (111)
*Henke S., Hassan N., Pour V., Bubník Z., Hinková A., Židová P. ( VŠCHT Praha )

VII. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu"


Předsedové: F. Babinec, P. Ditl
B5.1 Nové přístupy k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu (164)
*Kotek L., Babinec F., Tabas M. ( VUT Brno )
B5.2 Systematická bezpečnostní studie velkých jednotek (174)
*Babinec F., Tabas M., Kotek L. ( Risc Consulting )
B5.3 Bezpečnost bioplynových stanic z hlediska dotčených právních předpisů.  (151)
*Trávníček P., Vítěz T., Junga P. ( Mendelova univerzita v Brně )
B5.4 Postupy a metody hodnocení nových investičních projektů v rafinérském průmyslu (167)
*Sváta J., Pešák L., Kittel H. ( Česká rafinérská, a.s. )
B5.5 Projekt ČTP SusChem: Implementační akční plán (141)
*Reiss J. ( Čes. technol. platf. pro udrž. chemii )
B5.6 Změny viskozity jako zdroj bifurkací režimu v průtočných zařízeních (130)
*Wichterle K., Večeř M. (VŠB-TU Ostrava)

Fázové rovnováhy a fyzikálně-chemické vlastnosti


Předsedové: I. Nezbeda, J. Chmelař
C5.1 A new concept for augmented van der Waals equations of state (147)
Nezbeda I., *Trokhymchuk A., Melnyk R. ( UJEP Ústí n. L. )
C5.2 Predikce a měření rovnováhy kapalina-kapalina v systémech vhodných pro dvoufázové reakční prostředí (168)
*Strejc M., Řehák K., Morávek P., Klajmon M. ( VŠCHT Praha )
C5.3 Nový pohled na model Nernstovy vrstvy v elektrochemii (012)
*Wein O. ( UCHP AV ČR )
C5.4 Selected surfaces properties of planar polymer foils (006)
*Kolská Z., Švorčík V., Řezníčková A., Makajová Z., Slepičková Kasálková N. ( UJEP Ústí n. L. )
C5.5 Sorpce n-pentanu v polystyrenu: experimenty a PC-SAFT simulace (039)
*Chmelař J., Hajová H., Nistor A., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
C5.6 Experimentální a modelovací studie transportu v semi-krystalických polymerech (159)
*Hajová H., Pokorný R., Nistor A., Gregor T., Kosek J. ( VŠCHT Praha )

Vývěsky

2. Sympozium "Potravinářské inženýrství"

V01 Využití fotokatalýzy při degradaci polutantů v potravinářském průmyslu a její spojení s membránovou filtací (122)
*Pour V., Bubník Z., Šálová A. ( VŠCHT Praha )
V02 Přístroje pro výzkum nových separačních procesů (142)
*Bubník Z., Henke S., Hinková A., Kadlec P., Pour V., Šálová A., Židová P. ( VŠCHT Praha )
V03 Measurement of viscous properties of benzylated wheat starch (124)
*Koláček J., Hrušková K., Šárka E., Štětina J. ( VŠCHT Praha )
V04 Kompilace a vyhodnocení dat pro sorpční izotermy krystalového cukru (135)
*Henke S., Kadlec P., Bubník Z. ( VŠCHT Praha )
V05 Simulace procesu výroby cukru, bioethanolu a bioplynu v moderním cukrovaru s využitím programu SugarsTM (119)
*Henke S., Bubník Z., Hassan N., Pour V., Hinková A., Židová P., Kadlec P. ( VŠCHT Praha )
V06 Pekařské výrobky z ječmene a jejich odlišnosti v procesu zpracování (050)
*Honců I., Krejčířová L., Sluková M., Velebná N. ( VŠCHT Praha )
V07 Laboratorní zkoušky přípravy maltodextrinu z pšeničného B-škrobu (102)
*Hrušková K., Šárka E., Pour V., Koláček J. ( VŠCHT Praha )
V08 Effect of Cultivation Methods on Microbial Activity of Clostridium Bacteria Producing 1-Butanol on Cassava Medium (157)
*Sidi Seibou T. M., Mojmir R., Melzoch K. ( VŠCHT Praha )

3. Sympozium "Odpady 2011"

V09 Likvidace odpadních vod z výroby Dinolu (103)
*Mastný L., Valenta P. ( VŠCHT Praha )
V10 Dezintegrace čistírenských kalů – Návrh reaktoru na tepelnou dezintegraci (070)
*Elsäßer T., Houdková L., Brtna F. ( VUT Brno )
V11 Spalování nestandardizovaných kapalin (005)
*Kermes V., Bělohradský P. ( VUT Brno )
V12 Určení výhřevnosti směsného komunálního odpadu statistickou analýzou výrobních ukazatelů ze zařízení EVO (081)
*Pavlas M., Touš M., Benačková J., Hejl M. ( VUT Brno )
V13 Chemické a energetické toky ve velkých a malých pyrolýzních systémech (087)
*Mikulová Z., Honus S., Sassmanová V., Frantík J., Juchelková D. ( VŠB-TU Ostrava )
V14 Anaerobní fermentace kuchyňského odpadu z menzy VUT v Brně (068)
Beňo Z., *Houdková L. ( VUT Brno )

VI. Sympozium "Membránové technologie"

V15 Membránové dělení racemických směsí (035)
*Kačírková M., Žitka J., Sysel P., Štorch J., Izák P. ( UCHP AV ČR )
V16 Separace oxidu uhličitého od methanu kapalnou iontovou membránou (037)
*Kárászová M., Izák P. ( ÚCHP AV ČR )
V17 Sorpce plynů v polymerech s vnitřní mikroporozitou (PIM) (053)
*Lanč M., Friess K., Sysel P., Jansen J. C., Clarizia G., Budd P. D., Mc Keown N. B., Hynek V., Zgažar M., Šípek M. ( VŠCHT Praha )
V18 Separace uhlovodíků z vod (079)
*Škorvan O. ( ASIO, spol. s r.o. )
V19 Vplyv koncentrácie suspenzie na membránovú separáciu mikrofiltračnou membránou FCCER (085)
Smorada M., *Bakalár T., Búgel M., Pavolová H. ( TU Košice )

3. Sympozium "Reologie"

V20 Určení parametrů komplexního reologického modelu zobecněné vazké kapaliny na základě měření provedených na rotačním reometru   se souosými válci (127)
*Moravec J., Dostál M. ( ČVUT Praha )
V21 Vliv chloridu sodného na tokové vlastnosti koncentrovaných jemnozrnných suspenzí (082)
*Moravec J., Andertová J., Rieger F. ( ČVUT Praha )

Fázové rovnováhy a fyzikálně-chemické vlastnosti

V22 Vapor–liquid equilibrium in diluted polymer + toluene systems (004)
*Bogdanić G., Wichterle I. ( UCHP AV ČR )
V23 Experimentální studie sorpce a anomální difúze pentanu v polystyrenu (160)
*Hajová H., Smolná K., Nistor A., Chmelař J., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V24 Syntéza a hodnocení fyzikálně-chemických vlastností pyrochlorových pigmentů (024)
Bukovská L., *Šulcová P., Hořejší J. ( Univ. Pardubice )
V25 Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti rutilových pigmentů (015)
Kosinová V., Adolfová L., Čech J., Večeřa J., *Šulcová P. ( Univ. Pardubice )

Chemické technologie a biotechnologie

V26 Příprava nanočástic metodou elektrorozprašování (064)
Zuček K., *Maršálek J., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V27 Příprava a charakterizace dutých SiO2 nanočástic  (084)
*Šoltys M., Kovačík P., Štěpánek F. ( VŠCHT Praha  )
V28 Laboratorní zařízení pro termicko-expanzní předúpravu substrátů při výrobě biopaliv (029)
*Krátký L., Jirout T., Dostál M. ( ČVUT Praha )
V29 Vliv tvarů vík a vestaveb chemických reaktorů na distribuci reakčních plynů při vstupu do katalyzátoru.  (136)
*Švec O., Ditl P. ( ČVUT Praha )

Materiálové inženýrství

V30 Příprava nanopěn (125)
Nistor A., *Smolná K., Kosek J. ( VŠCHT Praha  )
V31 Metoda diskrétních elementů (DEM) aplikovaná na modelování mechanických vlastností heterofázových polymerů a koagulace emulz í  (020)
Klejch M., *Vonka M., Šeda L., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V32 Vizualizace polyolefinových částic pomocí mikro-tomografie (025)
*Meisterová L., Zubov A., Gregor T., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V33 Studium složení hetero-fázových polymerů technikou TD-NMR (040)
*Chmelař J., Hajová H., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V34 Vliv použitých pigmentů na stálost barvy a lesku polyesterových gelcoatů (137)
*Blaha A., Mrkvičková S., Hanák R. ( Univ T. Bati Zlín )
V35 Povrchové vady polyesterových gelcoatů (140)
*Mrkvičková S., Blaha A., Hanák R. ( Univ. T. Bati Zlín )
V36 Charakterizace biokeramických materiálů metodou infračervené spektroskopie (156)
*Andertová J., Machovič V., Lhotka M. ( VŠCHT Praha )
V37 Biokeramické CaP materiály pro chirurgickou aplikaci (153)
Šupová K., Gedeon O., *Andertová J. ( VŠCHT Praha )

Procesy pro ochranu životního prostředí

V38 Vliv koncentrace znečištění na kinetiku růstu vloček při flokulaci v míchané nádobě (133)
*Šulc R., Svačina O. ( ČVUT Praha )
V39 Vliv podmínek superkritické extrakce na insekticidní účinky výtažků z routy vonné (150)
*Sajfrtová M., Pavela R., Karban J. ( UCHP AV ČR )
V40 Strukturní vlastnosti cementových kompozitů vyztužené PET vlákny (173)
*Lhotka M., Machovič V., Andertová J., Kopecký L. ( VŠCHT Praha )

Přenos tepla

V41 Matematické modelování transportu tepla na nano- a mikro-měřítku (019)
*Pokorný R., Ferkl P., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V42 Modelování průteplivosti tepelně-izolačních materiálů (176)
*Ferkl P., Pokorný R., Zubov A., Kosek J. ( VŠCHT Praha )

Reaktorové inženýrství a katalýza

V43 Procesy vzniku nanočástic v proudu nízkoteplotního plazmatu (013)
*Brožek V., Mastný L., Moravec P., Neufuss K., Ondráček J., Ždímal V. ( VŠCHT Praha )
V44 Syntéza nanoprášků v klouzavém elektrickém výboji (014)
Benešová L., *Brožek V., Doležal J., Janča J., Mastný L. ( VŠCHT Praha )
V45 Studium konverzních reakcí mezi pevnou a kapalnou fází (149)
*Vídenský J., Váňová H., Sedlářová I. ( VŠCHT Praha )

Separační procesy a aparáty

V46 Adsorpční sušení zemního plynu (108)
*Netušil M., Ditl P. ( ČVUT Praha )
V47 Syntéza a charakterizace adhezních vlastností termoresponzivních hydrogelových mikročástic (094)
*Pittermannová A., Tokárová V. ( VŠCHT Praha )
V48 Biosorpcia zinku z vodných roztokov využitím pomarančovej kôry, škrupín vlašských a lieskových orechov (027)
Janošková K., *Bakalár T., Müller G., Búgel M., Mixtaj L. ( TU Košice )

Simulace procesů

V49 Simulace časového průběhu sorpčních experimentů (169)
*Hanta V., Poživil J., Friess K., Vopička O., Hynek V., Zgažar M., Šípek M. ( VŠCHT Praha )
V50 Vývoj fluidní vrstvy při sušení kulových částic ionexu (112)
*Pěnička M., Hoffman P. ( ČVUT Praha )
V51 Metodika zvýšení využití tepla v chemické výrobně (152)
*Poživil J., Hanta V. ( VŠCHT Praha )
V52 Percolation Line and Response Functions in Supercritical Water (165)
*Škvor J., Nezbeda I. ( UJEP Ústí n. L. )
V53 Scaling Laws for Polymers in Dissipative Particle Dynamics Revised (177)
*Posel Z., Lísal M. ( UJEP Ústí n. L. )

Tok tekutin, CFD


V54 CFD model proudění v nádobě se čtyřlopatkovým axiálním míchadlem (170)
*Skočilas J., Fořt I., Jirout T. ( ČVUT Praha )
V55 Srovnání čerpacích  a cirkulačních účinku míchadel pro suspendaci (003)
*Rieger F., Jirout T., Fořt I. ( ČVUT Praha )
V56 Užití populačních bilancí při modelování toku v míchaných aerovaných nádobách (009)
*Kálal Z., Jahoda M., Antecký T. ( VŠCHT Praha )
V57 Model kinetiky flokulace v míchané vsádce  (138)
*Wichterle K., Šulc R., Ditl P. ( VŠB-TU Ostrava )
V58 Vliv geometrických parametrů na dvoufázovou hydrodynamiku airlift reaktoru (106)
*Leštinský P., Večeř M., Wichterle K. ( VŠB-TU Ostrava )
V59 Stabilita vyplouvajících bublin v protiproudu (105)
*Večeř M., Leštinský P., Wichterle K. ( VŠB-TU Ostrava )
V60 Experimentální studium oscilací bublin v roztocích různých surfaktantů (071)
*Vobecká L., Vejražka J., Tihon J. ( UCHP AV ČR )
V61 Oscilace mezifázového menisku při tvorbě bublin (022)
*Stanovský P., Růžička M. ( UCHP AV ČR )
V62 Dynamické modelování procesů v 3D rekonstruované koloně pro inverzní plynovou chromatografii (iGC) (028)
*Zubov A., Kolda J., Maršálek J., Meisterová L., Kosek J. ( VŠCHT Praha )
V63 Časově prostorové rozložení teplot v materiálech při hoření (054)
*Hasalová L., Vaněk P., Jahoda M., Kadlec P. ( VŠCHT Praha )
V64 CFD simulace proudění v laboratorním airlift reaktoru (155)
*Šimčík M., Růžička M. ( UCHP AV ČR )
V65 Physical and chemical properties of biomass for CFD modelling of grate combustion (166)
Juřena T., Hájek J., *Kropáč J. ( VUT Brno )

MENU


KONTAKT

ČSCHI
Novotného Lávka 5
111 68 Praha 1

fax: +420 221 082 366
e-mail: org@chisa.cz